Jums ir mājas lapa vai portāls un jūs vēlētos gūt papildus ienākumus, novirzot apmeklētājus uz e-kuponi.lv?

Ievieto savā mājas lapā e-kuponi.lv reklāmas banneri un ja Tavas lapas apmeklētājs pāries pie mums un nopirks kādu no piedāvātajām precēm, Tu saņemsi 5% komisiju no šī klienta pirkuma summas.

Piemērs: pārgājušais pircējs lapā e-kuponi.lv nopērk preci pa 18 EUR, Affiliates programmas dalībnieka komisija ir 18*5%=0.90 EUR.
Pirkumu statistika ir pieejama tiešsaistes režīmā Affiliate Platformā.

 

 

Kā tas strādā:
1. Reģistrējies mūsu affiliate programmas sistēmā un piesakies sadarbībai.
2. Saņem savu unikālo affiliate linku.
3. Ievieto šo unikālo linku savā esošajā mājaslapā, izveido jaunu mājaslapu vai reklamē mūsu pakalpojumus kādā citā veidā. Ja esi mājaslapu izstrādātājs, nosūti šo linku saviem klientiem.
4. Ja apmeklētājs veic pirkumu, Tev tiek piešķirta komisija no jebkuras pirkuma summas.
5. Tu saņemsi komisijas izmaksu reizi mēnesī 30 dienu laikā no brīža, kad komisiju apjoms sasniegs minimālās izmaksas līmeni 25 EUR.
6. Sāc pelnīt no katra piesaistītā klienta jau šodien!

Noteikumi un ierobežojumi

  • Visiem dalībniekiem ir jābūt bankas kontam, vai Paypal kontam.
  • Programmā var piedalīties gan juridiskās personas, gan privātpersonas.
  • Visiem dalībniekiem reģistrācijas laikā ir jānorāda uzņēmuma rekvizīti vai savs personas kods (Nodokļu maksājumu vajadzībām).
  • Komisijas tiek maksātas tikai par precēm, par kurām klients ir veicis veiksmīgu apmaksu.
  • Komisiju izmaksa tiek veikta tikai pēc minimālā izmaksu līmeņa sasniegšanas.

Programmas dalībniekiem, kas pārkāps vai mēģinās apiet šos noteikumus, var tikt anulētas nopelnītās komisijas. Par atkārtotiem pārkāpumiem var tikt liegta turpmākā dalība programmā.

Reģistrēties un saņemt savu unikālo affiliate linku ir ļoti vienkārši. Tu vari sākt pelnīt komisijas jau šodien!

Affiliate Platformas līgums


DISTANCES LĪGUMS NR. (tiks ievadīts)

1. Šī līguma puses
1.1. e-kuponi.lv ir SIA "Digital Solutions", reģ.Nr. 40103904530, ar juridisko adresi: Rīga, Klusā iela 17A-24, LV1013, turpmāk tekstā "DS".
1.2. , vienotais reģistrācijas numurs/personas kods:, turpmāk tekstā “Partneris”.
1.3. Abi kopā "Puses".

2. Partner programmas noteikumi
2.1. Partner programmas mērķis ir nodrošināt partneriem rīkus un resursus DS pakalpojumu pārdošanas apjomu veidošanā, piesaistot jaunu pakalpojumu abonēšanu un produktu pircējus ar interneta vietnes e-kuponi.lv starpniecību.

2.2. DS maksās partnerim komisijas maksu par katru veikto pirkumu, ko DS saņēmis ar partnera palīdzību, pēc pakalpojuma vai produkta piegādes DS klientam. DS maksā 5% komisiju partnerim.

3. DS pienākumi
3.1. Kodēts URL. DS nodrošinās jums tieši jūsu identificēšanai kodētu URL, kas ļaus jums izveidot saiti ar DS mājas lapu e-kuponi.lv. Jūs varat ievietot šo saiti jebkurā vietā, tik daudz reizes, cik vēlaties, saskaņā ar pārējiem šī līguma noteikumiem attiecībā uz pieņemamām saitēm.

3.2. Uzskaite. DS apņemas uzskaitīt apmeklētājus, kas nosūtīti uz e-kuponi.lv ar jums šim nolūkam piešķirtās saites starpniecību. DS maksās jums komisijas maksu par katru veiksmīgu pasūtījumu saskaņā ar līgumu.

3.3. Partneru pieņemšana. Katru partneri, kas iesaistās DS partner programmā, pārbauda partneru menedžeris, un dalībai DS partner programmā tiek pieņemti tikai atbilstoši partneri. Pieņemšanas noteikumi nav iekļauti šajā līgumā, un par tiem vienpersoniski izlemj Partneru menedžeris, vadoties pēc pretendenta kvalifikācijas un pieredzes partnermārketingā.

4. Partneru pienākumi
4.1. Iesaistīšanās programmā. Pēc reģistrācijas veidlapas aizpildīšanas, ieliekot atzīmi izvēles rūtiņā pie teksta "Es piekrītu noteikumiem un nosacījumiem", un pēc pieņemšanas jūs kļūsiet par partneri, kam ir saistoši šī līguma noteikumi. Jūsu dalībai šajā programmā ir tikai un vienīgi šāds mērķis: tiesiski pieņemamā formā reklamēt e-kuponi.lv mājas lapu, lai saņemtu komisijas maksu par produktiem, ko iegādāsies jūsu nosūtītās personas.

4.2. Partneru dalība. DS partner programmā var piedalīties gan fiziskas personas, gan Latvijas Republikā reģistrētas juridiskās personas.

4.3. Minimālais vecums (ja partneris fiziska persona). Jūs apliecināt, ka dienā, kad jūs pirmoreiz izsakāt piekrišanu šī līguma noteikumiem, jūs esat vismaz 18 gadus vecs. Jūs apliecināt, ka atrodaties jurisdikcijā, kur piedalīšanās DS partner programmā nav jebkādu tiesību aktu pārkāpums.

4.4. Tiesībspēja (ja partneris juridiska persona). Jūs apliecināt, ka esat pilnīgi un pienācīgi pilnvarots pārstāvēt juridisko personu, kuras vārdā jūs noslēdzat šo līgumu.

4.5. Aktīva saite. Jūs uzņematies pilnu atbildību par sava kodētā URL pienācīgas un pastāvīgas darbības nodrošināšanu. Jūs apņematies paziņot DS, ja jūsu kodētais URL pārstās darboties vai nedarbosies pienācīgi.

4.6. Apliecinājumi. Jūs apņematies neizteikt nekādus apliecinājumus, solījumus, garantijas vai citus paziņojumus par DS, DS vārdā vai par e-kuponi.lv mājas lapu, produktiem vai politiku izņemot DS īpaši rakstiski apstiprinātus vai kā citādi piešķirtus jums no DS puses šādiem nolūkiem.

4.7. Saite. Jūs varat izmantot DS piešķirto kodēto URL ar pieejamās DS Saišu lappuses starpniecību vai kādā citā formā pēc jūsu izvēles, ar noteikumu, ka šī URL izmantošana nekādā veidā neceļ neslavu DS vai kā citādi nav nepieņemama pēc DS vienpersoniska sprieduma un vērtējuma. Jūs nedrīkstat pārkāpt DS vai kādas trešās personas autortiesības, preču zīmes vai citas intelektuālā īpašuma tiesības. Jūs nedrīkstat pārkāpt šo līgumu.

4.8. Grozījumi. Jūs piekrītat, ka DS jebkurā laikā var grozīt šo līgumu, nepaziņojot par to jums.

4.9. DS klienti. DS vienīgajam būs pilnīgas tiesības un pienākumi apkalpot visus klientus, kas piesaistīti ar jūsu kodētā URL starpniecību. Visi darījumi ar klientiem saistībā ar pakalpojumiem notiek tikai un vienīgi klientu un DS starpā. DS ir tiesības un pienākums noteikt visas cenas un produktu piedāvājumus, kā arī tiesības veikt izmaiņas tajos, nepaziņojot par to partnerim.

5. Komisijas maksas
5.1. Komisijas maksu apjoms. Komisijas maksas tiek maksātas par pārdošanas apjomiem, kas iegūti ar jūsu kodētā URL starpniecību saskaņā ar šajā līgumā noteiktajiem noteikumiem un nosacījumiem. Jūs saņemsiet 5% no veiksmīgi pārdotās preces kopējās summas.

5.2. Komisijas maksu apstiprināšana. Katru nopelnīto komisijas maksu DS izskata un apstiprina, pamatojoties uz pasūtījuma identifikācijas datiem un citām detaļām. Izmaksai tiek apstiprinātas tikai komisijas maksas par derīgiem pasūtījumiem.

5.3. Maksājuma termiņš. DS samaksās jums visas apstiprinātās komisijas maksas 30 dienu laikā pēc dienas, kad tika saņemts pieprasījums komisijas izmaksai un komisijas maksu kopsumma sasniedza noteikto minimālās izmaksas limitu.

5.4. Aprēķinu laiks. DS apņemas maksāt jums šī līguma 5.1. punktā noteikto komisijas maksu pēc šīs komisijas maksas apstiprināšanas. DS var jebkurā laikā mainīt komisijas maksas apjomu vai kādu citu šī līguma noteikumu, nepaziņojot par to jums. Jūsu pienākums ir regulāri ieskatīties Kampaņu lappusē, lai iegūtu informāciju par šīm izmaiņām.

5.5. Maksājuma veids. Komisijas maksas tiks maksātas Bankas kontā. DS neatbild par jebkādiem zaudējumiem vai kaitējumiem, kas var rasties darījumos ar Banku maksājumiem vai kā citādi saistībā ar tiem.

5.6. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (ja partneris - fiziskas persona). DS maksās 24% iedzīvotāju ienākuma nodokli partnera vārdā Valsts ieņēmumu dienestam saskaņā ar likumu par iedzīvotāju maksājamajiem nodokļiem. Šī summa tiks atvilkta no komisijas maksas. Partneriem pašiem nav nekas jādara attiecībā uz nodokļu maksāšanu šī līguma ietvaros.

5.7. Norēķinu kārtība (ja partneris juridiska persona). DS veiks komisijas maksas samaksu partnerim pamatojoties uz tā iesniegtu rēķinu, kura apmaksas termiņš ir 30 (trīsdesmit) dienas no tā saņemšanas dienas. Partneris rēķinus nosūta elektroniski uz DS e-pasta adresi - info@e-kuponi.lv atbilstoši DS līdz katra mēneša 5.datumam iesniegtajā atskaitē sniegtajai informācijai par iepriekšējā kalendārajā mēnesī partnera sniegtajiem pakalpojumiem un partnerim pienākošos komisijas maksas apmēru. Puses apliecina, ka tās piekrīt rēķinu un citu līguma ietvaros paredzēto dokumentu apmaiņai elektroniskā veidā, izmantojot pušu norādītās e-pasta adreses un šādi iesniegti dokumenti ir uzskatāmi par pienācīgi sagatavotiem un pielīdzināmiem rakstveidā noformētiem un pašrocīgi parakstītiem.

6. Īpašumtiesības un licences
6.1. Īpašumtiesības uz īpašumu. Katra šī līguma puse patur visas tiesības, īpašumtiesības un ieinteresētību uz tās nosaukumiem, logotipiem, preču zīmēm, pakalpojumu zīmēm, darba formas tērpiem, autortiesībām un patentētu tehnoloģiju, tai skaitā, bet ne tikai uz tiem nosaukumiem, logotipiem, preču zīmēm, pakalpojumu zīmēm, darba formas tērpiem, autortiesībām un patentētu tehnoloģiju, ko tā izmanto pašlaik vai var izstrādāt un/vai izmantot nākotnē.

6.2. Licence. DS piešķir jums kā partnerim atsaucamu, neekskluzīvu vispasaules mēroga Licenci DS logotipu, preču zīmju un pakalpojumu zīmju izmantošanai, atveidošanai un pārraidīšanai jūsu mājas lapā tikai un vienīgi ar nolūku veicināt jūsu mājas lapas saiti ar DS, lai panāktu šī partneru līguma mērķa un nolūka izpildi. Šo licenci nedrīkst nodot vai piešķirt citiem.

6.3. DS zīmola atslēgvārdi. Aizliegts izmantot e-kuponi.lv zīmola atslēgvārdus „e-kuponi.lv" kā domēna vai subdomēna nosaukuma sastāvdaļu, izveidot kontus web resursos (Twitter, Draugiem, Facebook un tml), kuru nosaukumos pilnībā vai daļēji būtu iekļauts zīmola atslēgvārds.

6.4. Izbeigšana pēc pieprasījuma. Jūs piekrītat nekavējoties izbeigt jebkādas zīmes izmantošanu pēc DS pieprasījuma, kas nosūtīts uz jūsu norādīto e-pasta adresi, kas glabājas DS affiliate programmas profilā.

7. Izbeigšana
7.1. Ietekme uz komisijas maksu. Katra no pusēm var jebkurā laikā izbeigt šo līgumu, rakstiski paziņojot par to otrai pusei uz norādīto kontakta e-pastu. Izņemot šī līguma 7.2. punktā noteikto izbeigšanu, jebkādas komisijas maksas, kuras šādas izbeigšanas dienā ir bijušas apstiprinātas un kopsummā ir virs minimālās izmaksas summas, tiks samaksātas pēc izbeigšanas. Jebkāda komisijas maksa, kas izbeigšanas paziņojuma dienā nav apstiprināta, netiks apstiprināta pēc tās.

7.2. Šī līguma pārkāpums. Šī līguma vai kādu tā noteikumu pārkāpums, apzināts vai neapzināts, tīšs vai netīšs, ir pamats nekavējošai līguma apturēšanai vai pēc DS vienpersoniskas izvēles šī līguma pilnīgai izbeigšanai.

7.2.1. Apturēšana. Apturēšana šī punkta izpratnē nozīmē visu komisijas maksu izmaksu – gan apstiprināto, gan neapstiprināto – apturēšanu līdz pārkāpuma labošanai. Ja pārkāpums netiek labots DS noteiktā pamatotā laika periodā, apturēšana kļūst par izbeigšanu saskaņā ar 7.2. punktu, sākot ar sākotnējās apturēšanas dienu.

7.3. Palikšana spēkā. Pēc šī līguma izbeigšanas visas saskaņā ar to piešķirtās tiesības un licences nekavējoties tiek anulētas. 4.6. punkts, 7. sadaļa (Izbeigšana), 8.1 –8.14. punkts (ieskaitot) un 8.16.–8.19. punkts pilnībā paliek spēkā pēc šādas izbeigšanas.

8. Vispārēji noteikumi
8.1. Pilnvaras. Katra no pusēm apliecina otrai, ka tai ir pilnīgas saistošas pilnvaras noslēgt šo līgumu un kādas organizācijas gadījumā, kas nav persona, kura piekrīt šī līguma nosacījumiem, šī persona uzņemas pilnas saistošas pilnvaras organizācijas vārdā.

8.2. Nepārkāpšana. Jūs apņematies visās savās darbībās saskaņā ar šo līgumu vai kā citādi saistībā ar jūsu un DS savstarpējiem darījumiem nepārkāpt trešo personu autortiesības, patentus, preču zīmes, komercnoslēpumus vai citas īpašuma tiesības vai publicitātes vai privātuma tiesības.

8.3. Likuma pārkāpšana. Jūs apņematies nepārkāpt nekādus spēkā esošus likumus, rīkojumus, noteikumus vai standartus.

8.4. Pakalpojumu noteikumi. Jūs apņematies visās savās darbībās saskaņā ar šo līgumu vai kā citādi saistībā ar jūsu un DS savstarpējiem darījumiem pakļauties šī līguma nosacījumiem, kas iekļauti tajā, it kā tie būtu izskaidroti detalizēti.

8.5. Nevēlams e-pasts/mēstules. Jūs apņematies visās savās darbībās saskaņā ar šo līgumu vai kā citādi saistībā ar jūsu un DS savstarpējiem darījumiem neizmantot nevēlamu komerciālu e-pasta ziņojumu (saukts arī surogātpasts) sūtīšanu un nepieļaut tā izmantošanu saistībā ar DS partner programmu.

8.6. Neslavas celšana / apmelošana. Jūs apņematies visās savās darbībās saskaņā ar šo līgumu vai kā citādi saistībā ar jūsu un DS savstarpējiem darījumiem nepārraidīt nekādu informāciju, kas ir vai var tikt uzskatīta par neslavas celšanu vai apmelošanu.

8.7. Pieklājība. Jūs apņematies visās savās darbībās saskaņā ar šo līgumu vai kā citādi saistībā ar jūsu un DS savstarpējiem darījumiem neievietot DS reklāmas mājas lapās un nepārsūtīt nekādu informāciju, kas ir vai var tikt uzskatīta par nepieklājīgu, pornogrāfisku vai piedauzīgu.

8.8. Negodīga konkurence. Jūs apņematies visās savās darbībās saskaņā ar šo līgumu vai kā citādi saistībā ar jūsu un DS savstarpējiem darījumiem nepārkāpt nekādus likumus, kas attiecas uz negodīgu konkurenci, ir vērsti pret diskrimināciju, viltus reklāmu vai šo līgumu.

8.9. Vardarbības veicināšana. Jūs apņematies visās savās darbībās saskaņā ar šo līgumu vai kā citādi saistībā ar jūsu un DS savstarpējiem darījumiem nedarīt neko tādu, kas varētu veicināt vardarbību vai izplatīt naidīgas runas.

9. PUŠU REKVIZĪTI

Pakalpojuma sniedzējs: Pasūtītājs:
SIA Digital Solutions SIA
Reģ.40103904530 Reģ. nr.
Rīga, Klusā iela 17A-24 LV-1013 Adrese:
Telefons: 20002001 Telefons:
E-pasts: info@e-kuponi.lv E-pasts:
Nordea Latvia Bankas Nosaukums:
LV91NDEA0000084475923 Konta numurs: