Vispārējie e-kuponi.lv ofertas noteikumi

SIA „Digital Solutions” nodrošina Pakalpojumu sniedzēja / Pārdevēja piedāvāto Preču un/vai Pakalpojumu reklamēšanu un pārdošanu savā Mājas lapā e-kuponi.lv.
Šie noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) ir distances līgums starp SIA „Digital Solutions” un reģistrētajiem lietotājiem – kupona, kas piešķir tiesības iegūt Akcijas Preci/Pakalpojumu, pircēju (turpmāk tekstā – Klients). Reģistrējoties e-kuponi.lv un iegādājoties kuponu e-kuponi.lv, Klients apstiprina, ka piekrīt šiem Noteikumiem (t.sk. zemāk ietvertajiem Vispārējiem Līguma noteikumiem, kas turpmāk tekstā tiek saukti arī par Līgumu), tādēļ Klientam ir pienākums rūpīgi izlasīt un iepazīsties ar šiem Noteikumiem, pirms reģistrācijas veikšanas un/vai Preču/ Pakalpojumu iegādes e-kuponi.lv.
SIA „Digital Solutions” Vispārējā Līguma noteikumos lietoto terminu nozīmes:
Akcija Pārdevēja piedāvātā un Digital Solutions Mājas lapā izsludinātā iespēja iegādāties Preci/Pakalpojumu ar īpaši izdevīgiem nosacījumiem;
Akcijas beigu datums Akcijas noteikumos norādītais konkrētās Akcijas beigu datums, pēc kura Klients vairs nevar iegādāties attiecīgās Akcijas kuponus mājas lapā e-kuponi.lv;
Akcijas noteikumi noteikumi, saskaņā ar kuriem notiek konkrēta Akcija un kas reizē ir arī Līguma speciālie noteikumi, ja Klients iegādājas attiecīgās Akcijas Preci/ Pakalpojumu. Akcijas noteikumos cita starpā tiks sniegts attiecīgās Preces/Pakalpojuma apraksts, informācija par noteikumiem Preces/Pakalpojuma saņemšanai un/vai iegādei, informācija par Pārdevēju, Preces/Pakalpojuma cenu Akcijas ietvaros, informācija par Akcijas beigu datumu un kuponu derīguma termiņa beigām, informācija par Preces/Pakalpojuma saņemšanas vietu u.tml.;
Digital Solutions konts Mājas lapā norādītais SIA „Digital Solutions” bankas konts;
Digital Solutions sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Digital Solutions” (reģ.nr. 40103904530), juridiskā adrese Rīga, Klusā iela 17-24, LV-1013, e-pasta adrese: info@e-kuponi.lv
Līgums starp SIA „Digital Solutions” un Klientu noslēgtais pirkuma līgums par e-kuponi.lv Kupona iegādi, kas tiek noslēgts šajos Noteikumos noteiktajā veidā un kārtībā;
Klienta konts uz Klienta vārda jebkurā no Latvijas Republikā reģistrētajām kredītiestādēm atvērtais norēķinu konts, no kura tiek veikta Pirkuma maksas samaksa pārskaitījuma veidā vai izmantojot attiecīgajam kontam piesaistītās norēķinu kartes (debetkartes, kredītkartes). Klients ir tiesīgs veikt Pirkuma maksas samaksu arī skaidrā naudā, ierodoties darba dienā un Digital Solutions darba laikā, Digital Solutions juridiskajā adresē;
Klients šo Līguma noteikumu 1.1.p. izvirzītajām prasībām atbilstoša rīcībspējīga fiziska persona, kas noslēdz Līgumu kā pircējs;
Kupons Akcijā piedāvātās Preces/Pakalpojuma kupons, ko Pārdevējs ar e-kuponi.lv Mājas lapas starpniecību pārdod Klientam un kuru Klientam pēc tā iegādes ir tiesības apmainīt pret Akcijā piedāvāto Preci/Pakalpojumu saskaņā ar katras konkrētas Akcijas noteikumiem;
Kuponu minimālais skaits Akcijā norādītais minimālais kuponu skaits, kādu nepieciešams pārdot vienas Akcijas ietvaros, lai minētā Akcija stātos spēkā;
Kuponu derīguma termiņš laika periods, kas norādīts Akcijas noteikumos un kurā Klients var saņemt Preci/Pakalpojumu apmaiņā pret iegādāto kuponu;
Mājas lapa Digital Solutions interneta mājas lapa ar adresi e-kuponi.lv, kurā, elektroniski reģistrējoties, Klients piekrīt šiem Noteikumiem un, iegādājoties Preci/ Pakalpojumu, katrreiz noslēdz šajos noteikumos ietverto Līgumu, t.sk. Akcijas noteikumi ir uzskatāmi par Līguma speciālajiem noteikumiem;
Parole Klienta reģistrācijas procesa laikā izvēlēta ciparu un burtu kombinācija, ar kuras palīdzību Klients apliecina savu identitāti un kuru Klients apņemas saglabāt, neizpaust un nenodot nevienai Trešajai personai;
Pārdevējs Akcijā norādītais Preces/Pakalpojuma pārdevējs, no kura Klients saņem Preci/Pakalpojumu;
Pirkuma maksa Mājas lapā norādītā kupona pirkuma maksa, ko Klients par kupona iegādi samaksā SIA „Digital Solutions”;
Prece/Pakalpojums Mājas lapā norādītā Akcijas prece/pakalpojums, ko Klients var saņemt apmaiņā pret iegādāto kuponu;
Puse/s Klients vai/un SIA „Digital Solutions” kopā;
Trešā persona jebkura persona, kura nav Līguma puse.
Vispārējie Līguma noteikumi.

1. Līguma noslēgšana

1.1. Noslēdzot Līgumu, Klients katrreiz apliecina, ka Klients ir fiziska persona, rīcībspējīgs, kā arī neatrodas alkoholisko, narkotisko un/vai psihotropo vielu ietekmē, t.sk. neslēdz Līgumu savas saimnieciskās vai profesionālās darbības ietvaros.
1.2. Klients apliecina, ka Līguma darbības laikā viņa sniegtās ziņas ir precīzas, patiesas un atbilstošas faktiskajai situācijai. Klients, sniegto ziņu precīzumu, patiesumu un aktualitāti apliecina pie katras Līguma noslēgšanas. Digital Solutions ir tiesības zvanīt uz Klienta norādīto mobilā telefona numuru, kura pieslēgumu Klientam piešķīris kāds no mobilo sakaru operatoriem, ja Digital Solutions ir nepieciešama papildus informācija par Klientu šī Līguma izpildei.
1.3. Līgums (šie Noteikumi tādā redakcijā, kādā publicēti Mājas lapā uz kuponu pieprasījuma iesniegšanas brīdi) katrreiz stājas spēkā brīdī, kad Klients Mājas lapā ir akceptējis Līguma noteikumus, iegādājoties kādas konkrētas Akcijas ietvaros Preci vai Pakalpojumu.
1.4. Noslēdzot Līgumu, Klients katrreiz apliecina, ka Klients vēlas iegādāties kuponu saskaņā ar Līguma noteikumiem, kā arī to, ka Klients ir pilnībā iepazinies ar šiem Noteikumiem, ir izlasījis un rūpīgi ir iepazinies ar katrā atsevišķā Akcijā norādītajiem Akcijas noteikumiem, tiem piekrīt un atzīst tos par sev saistošiem.

2. Kuponu iegāde un Pirkuma apmaksa

2.1. Vienlaikus ar Līguma noteikumu akceptēšanu Klients iesniedz Digital Solutions kuponu pieprasījumu un priekšapmaksas veidā veic Pirkuma maksas samaksu – pārskaitot naudas līdzekļus Pirkuma maksas apmērā no Klienta konta uz Digital Solutions kontu, sniedzot Digital Solutions Klienta kredītkartes/debetkartes datus Pirkuma maksas iekasēšanai. Pirkuma maksa uzskatāma par saņemtu ar brīdi, kad Pirkuma maksa tikusi ieskaitīta Digital Solutions kontā.
2.2. Klients saņem kuponu uz tā norādīto e-pasta adresi nekavējoties pēc Pirkuma maksas samaksas, pie nosacījuma, ja konkrētajai Akcijai nav noteikts Kuponu minimālais skaits, lai Akcija stātos spēkā. Ja Akcijas noteikumos ir noteikts Kuponu minimālais skaits, lai Akcija stātos spēkā, Klients kuponu saņem nekavējoties pēc attiecīgās Akcijas beigu datuma uz tā norādīto e-pasta adresi. Saņemto kuponu Klients izdrukā un, ievērojot kuponu derīguma termiņu, derīguma termiņa ietvaros apmaina pret apmaksāto Preci vai Pakalpojumu. Klients apņemas nepavairot izdrukāto kuponu un nenodot to kopijas Trešajām personām.
2.3. Ja Klients ir veicis Pirkuma maksas samaksu skaidrā naudā, Digital Solutions izdrukā un izsniedz Klientam kuponu nekavējoties pēc Pirkuma maksas samaksas, pie nosacījuma, ja konkrētai Akcijai nav noteikts kuponu minimālais skaits, lai Akcija stātos spēkā. Ja Akcijas noteikumos ir noteikts kuponu minimālais skaits, lai Akcija stātos spēkā, Klients kuponu ir tiesīgs saņemt nekavējoties pēc attiecīgās Akcijas beigu datuma uz tā norādīto e-pasta adresi vai ierodoties Digital Solutions juridiskajā adresē. Klients apņemas nepavairot saņemtā kupona izdruku un nenodot kupona kopijas Trešajām personām.
2.4. Ja Akcijas noteikumi paredz kuponu minimālo skaitu un pēc Akcijā norādītā Akcijas beigu datuma pārdoto kuponu skaits nav sasniedzis Akcijā norādīto kuponu minimālo skaitu, 5 (piecu) darba dienu laikā no Akcijas beigu datuma Digital Solutions nodrošina, ka Klienta profilā, kas reģistrēts Mājas lapā, atrodas elektroniskie naudas līdzekļi Klienta samaksātās Pirkuma maksas apjomā, kurus Klients var izmantot kā maksāšanas līdzekli, iegādājoties citus kuponus ar Mājas lapas starpniecību, lai apmainītu tos pret citā Akcijā piedāvāto Preci/Pakalpojumu saskaņā ar konkrētas Akcijas noteikumiem. Ja šajā punktā minētajā gadījumā Klients tomēr vēlas attiecīgos naudas līdzekļus saņemt uz Klienta kontu, Klients adresē Digital Solutions atbilstoša satura iesniegumu, nosūtot to uz Digital Solutions juridisko adresi, kurā tiek norādīts Klienta konts, uz kuru Digital Solutions atmaksā attiecīgos naudas līdzekļus ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc šāda iesnieguma saņemšanas. Ja šajā punktā minētajā gadījumā Klients vēlas attiecīgos naudas līdzekļus saņemt skaidrā naudā, Klients darba dienā un darba laikā ierodas Digital Solutions juridiskajā adresē un aizpilda atbilstoša satura iesniegumu, pēc kura saņemšanas Digital Solutions nekavējoties izmaksā attiecīgos naudas līdzekļus.
2.5. Digital Solutions atmaksā Klientam Pirkuma maksu gadījumā, ja Pārdevējs, kura pienākums saskaņā ar Akcijas noteikumiem ir – veikt kupona apmaiņu pret Preci/Pakalpojumu, līdz Akcijā norādītajam kupona derīguma termiņam ir likvidēts vai kādā citā veidā izbeidzis savu darbību un ja Klients ir iesniedzis Digital Solutions to apstiprinošu dokumentu, kā arī savu iegādāto kuponu, nosūtot pa pastu uz Digital Solutions juridisko adresi. Digital Solutions 10 (desmit) darba dienu laikā no šajā punktā noteikto dokumentu saņemšanas dienas nodrošina, ka Klienta profilā, kas reģistrēts Mājas lapā, atrodas elektroniskie naudas līdzekļi Klienta samaksātās Pirkuma maksas apjomā, kurus Klients var izmantot kā maksāšanas līdzekli, iegādājoties citus kuponus ar Mājas lapas starpniecību, lai apmainītu tos pret citā Akcijā piedāvāto Preci/Pakalpojumu saskaņā ar konkrētas Akcijas noteikumiem. Ja šajā punktā minētajā gadījumā Klients tomēr vēlas attiecīgos naudas līdzekļus saņemt uz Klienta kontu, Klients adresē Digital Solutions atbilstoša satura iesniegumu, nosūtot to uz Digital Solutions juridisko adresi, kurā tiek norādīts Klienta konts, uz kuru Digital Solutions atmaksā attiecīgos naudas līdzekļus ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc šāda iesnieguma saņemšanas. Ja šajā punktā minētajā gadījumā Klients tomēr vēlas attiecīgos naudas līdzekļus saņemt skaidrā naudā, Klients darba dienā un darba laikā ierodas Digital Solutions juridiskajā adresē un aizpilda atbilstoša satura iesniegumu, pēc kura saņemšanas Digital Solutions nekavējoties izmaksā attiecīgos naudas līdzekļus.

3. Atteikuma tiesības

3.1. Klientam ir tiesības vienpusēji atkāpties no kupona iegādes 14 dienu laikā no kupona iegādes dienas, ja kupons šo 14 dienu laikā nav izmantots. Lai izmantotu kupona atteikuma tiesības, Klientam ir jāaizpilda rakstveida atteikums un kopā ar kuponu jānosūta uz Digital Solutions juridisko adresi (Rīga, Klusā iela 17-24, LV-1013). (Nr.1).
3.2. Klientam ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma par Preces vai Pakalpojuma iegādi, kas noslēgti, izmantojot kuponu. Preces atteikuma tiesību termiņš ir 14 dienas no Preces saņemšanas brīža, Pakalpojuma atteikuma tiesību termiņš ir 14 dienas no pakalpojuma pasūtīšanas dienas, proti, no kupona iegādes dienas. Atteikuma tiesības uz pakalpojumu nav izmantojamas, ja atteikuma tiesību termiņā ir uzsākta pakalpojuma sniegšana. Lai izmantotu Preces vai Pakalpojuma atteikuma tiesības, Klientam ir jāaizpilda rakstveida atteikums un kopā ar iegādāto Preci nosūta uz Pārdevēja – preces pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja, juridisko adresi. (Nr.2).
3.3. Atteikuma tiesības nav iespējams izmantot:

3.3.1. ja iegādāts audioieraksts vai videoieraksts, vai datorprogramma un atvērts tā iepakojums;

3.3.2. ja piegādāti laikraksti, periodiskie izdevumi un žurnāli;
3.3.3. ja piegādātas pārtikas preces, dzērieni un citas tūlītēja patēriņa preces;
3.3.4. ja noslēgts līgums par izmitināšanos vai transporta pakalpojumiem, ēdināšanas vai izklaides pasākumiem, kurus Klientam jāsaņem noteiktā dienā un laika posmā (piemēram, koncerta biļetes, ceļojumi);
3.3.5. ja iegādātas lietas, kas tiek izgatavotas pēc pasūtījuma vai ir neatvietojamas, vai pēc to rakstura nevar atdod atpakaļ, vai arī tās ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas (piemēram, mēbeles pēc individuāla pasūtījuma, parfimērija un kosmētika, ja oriģinālais iepakojums ir atvērts vai bojāts u.tml.);
3.3.6. ja iegādātās preces vai pakalpojuma cena ir atkarīga no finanšu svārstībām, kuras Pārdevējs nevar kontrolēt;
3.3.7. ja noslēgts līgums par pakalpojuma sniegšanu un pakalpojuma izpilde ar Klienta piekrišanu ir sākusies pirms 14 dienu termiņa beigām.
3.4. Noteikumu 3.1. punktā minētajā gadījumā Digital Solutions nodrošina, ka ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no šo Noteikumu 3.1. punktā minētā atteikuma saņemšanas dienas Klienta profilā, kas reģistrēts Mājas lapā, atrodas elektroniskie naudas līdzekļi Klienta samaksātās Pirkuma maksas apjomā, kurus Klients var izmantot kā maksāšanas līdzekli, iegādājoties citus kuponus ar Mājas lapas starpniecību, lai apmainītu tos pret citā Akcijā piedāvāto Preci/Pakalpojumu saskaņā ar konkrētas Akcijas noteikumiem. Ja šajā punktā minētajā gadījumā Klients tomēr vēlas attiecīgos naudas līdzekļus saņemt uz Klienta kontu, Klients šo Noteikumu 3.1.punktā minētajā kuponu atteikuma veidlapā norāda Klienta kontu, uz kuru Digital Solutions atmaksā attiecīgos naudas līdzekļus ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc attiecīgā iesnieguma un kupona saņemšanas. Ja Klients vēlas attiecīgos naudas līdzekļus saņemt skaidrā naudā, Klients to norāda šo Noteikumu 3.1. punktā minētajā kuponu atteikuma veidlapā un kopā ar kuponu iesniedz to Digital Solutions, ierodoties darba dienā un darba laikā Digital Solutions juridiskajā adresē. Digital Solutions nekavējoties izmaksā attiecīgos naudas līdzekļus, pēc attiecīgā iesnieguma un kupona saņemšanas.
3.5. Klientam izmantojot šo Noteikumu 3.2. punktā minētās atteikuma tiesības, šo Noteikumu 3.2. punktā minētajā termiņā, Klients ir atbildīgs par Preces vērtības, kvalitātes un drošuma samazināšanos, kā arī par tādu Preces lietošanu, ja šī lietošana neatbilst normālai Preces pārbaudei, vai nav ievēroti Preces uzglabāšanas vai kopšanas noteikumi, vai Prece lietota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu.
3.6. Ja Klients izmanto atteikuma tiesības un tas nav saistīts ar attiecīgās Preces vai Pakalpojuma neatbilstību Līguma noteikumiem, tad Klienta pienākums ir segt izmaksas, kas saistītas ar Preces nogādāšanu Pārdevējam.
3.7. Pārdevējam ir pienākums bez liekas kavēšanās atmaksāt Klientam Pirkuma maksu, ja atteikums no Preces iegādes izdarīts šo Noteikumu 3.2. punktā minētajā termiņā un nepastāv šo Noteikumu 3.3. un 3.5. punktos noteiktie šķēršļi Pirkuma maksas pilnai vai daļējai atgriešanai.

4.Sūdzību izskatīšanas kārtība

4.1. Klients, noslēdzot Līgumu, apzinās un saprot, ka Digital Solutions ir kuponu pārdevējs, bet Pārdevējs ir konkrētās Preces pārdevējs vai Pakalpojuma sniedzējs/pārdevējs. Par Preci vai Pakalpojumu, kas iegādāts, izmantojot kuponu, ir atbildīgs konkrētās Preces pārdevējs vai Pakalpojuma sniedzējs/ pārdevējs, bet Digital Solutions ir atbildīgs tikai tiktāl, ciktāl tas ir vainojams attiecībā uz tā sniegtās informācijas par Preci/Pakalpojumu atbilstību faktiskajiem apstākļiem u.c. ar Preci/Pakalpojumu saistītajiem aspektiem.
4.2. Ņemot vērā augstāk minēto, Klients tās sūdzības, kas saistītas ar iegādātajiem kuponiem, adresē e-kuponi.lv, nosūtot uz Digital Solutions juridisko adresi (Rīga, Klusā iela 17-24, LV-1013), bet sūdzības, kas saistītas ar saņemto Preci/Pakalpojumu, nosūtot uz Pārdevēja juridisko adresi, kas norādīta Akcijas noteikumos.
4.3. Neskatoties uz šo Noteikumu 4.1. un 4.2. punktā noteikto, Klienta tiesību nodrošināšanas nolūkos un Digital Solutions pakalpojumu uzlabošanas nolūkos, ja Klientam ir sūdzības par saņemtās Preces/Pakalpojuma kvalitāti un Pārdevējs nesniedz Klientam atbildi uz tā sūdzību vai sniegtā atbilde neapmierina Klientu, Klients sūdzību par Pārdevēja rīcību (t.sk. saņemto Preci/Pakalpojumu) var adresēt Digital Solutions, nosūtot šādu sūdzību uz Digital Solutions juridisko adresi (Rīga, Klusā iela 17-24, LV-1013), un Digital Solutions iesaistīsies Klienta strīdā ar Pārdevēju saistībā ar Pārdevēja rīcību un attiecīgās Preces/Pakalpojuma kvalitāti tiktāl, ciktāl atbilstoši faktiskajai situācijai tas no Digital Solutions ir taisnīgi sagaidāms.
4.4. Digital Solutions apņemas atbildi uz Klienta saņemto sūdzību sniegt pēc iespējas īsākā laikā, sazinoties ar Klientu pa tālruni vai uz tā norādīto e-pastu. Ja Klients nepārprotami pieprasa atbildes sniegšanu rakstiskā veidā, nosūtot to uz Digital Solutions rīcībā esošo Klienta adresi.

5. Atbildība

5.1. Klients ir atbildīgs par ziņu patiesumu, precizitāti, pilnību un aktualitāti, kuras viņš saskaņā ar Līguma noteikumiem sniedzis, reģistrējoties e-kuponi.lv Mājas lapā, slēdzot Līgumu un nosūtot kupona pieprasījumu.
5.2. Digital Solutions un Pārdevējs neatbild par pazaudētu vai nozagtu kuponu, vai kupona numuru kopēšanu un tā rezultātā Klientam nodarītajiem zaudējumiem. Klients ir pilnībā atbildīgs par saņemtā kupona saglabāšanu un tā vai ar to saistītās informācijas nodošanu trešo personu rīcībā. Klients ir atbildīgs par kuponu no tā iegādes brīža.
5.3. Digital Solutions ir tiesības nekavējoties apturēt Klienta Mājas lapā izveidotā konta vai Paroles izmantošanu, ja Klients ir pārkāpis jebkuru no Līguma noteikumiem. Informāciju par Klienta izveidotā konta dzēšanu vai Paroles izmantošanas apturēšanu Klients saņems Mājas lapā, mēģinot piekļūt savam Kontam.
5.4. Puses nav atbildīgas par savu saistību neizpildi gadījumā, ja saistības nav izpildītas no Pušu gribas neatkarīgu iemeslu dēļ, ko izraisījuši apstākļi, kurus pārvarēt nav Pušu varā. Par Pusēm nepārvaramiem tiek uzskatīti apstākļi, kurus Puses iepriekš nav varējušas paredzēt un nav spējīgas ietekmēt. Puse var atsaukties uz nepārvaramiem apstākļiem tikai un vienīgi gadījumā, ja tā veikusi visas no tās atkarīgās darbības, lai izpildītu savas šajos Noteikumos (t.sk. Līgumā) paredzētās saistības. Pēc neparedzēto un nepārvaramo apstākļu novēršanas Pusei ir pienākums nekavējoties turpināt savu līgumsaistību izpildi, līdz brīdim, kamēr tas ir uzskatāmi un objektīvi iespējams.
5.5. Digital Solutions ir atbildīgs par Klientam nodarītiem zaudējumiem, gadījumā ja Digital Solutions ir objektīvi vainojams pie nodarītā zaudējuma un ir iespējams pierādīt cēloņsakarību starp Digital Solutions rīcību un konkrēto Klientam radīto zaudējumu.
5.6. Klients ir pilnībā atbildīgs par Pirkuma maksas samaksā izmantoto norēķinu kontu, kredītkaršu/debetkaršu izmantošanas tiesiskumu. Ja Klients Pirkuma maksas apmaksai izmanto citas personas norēķinu kontu, kredītkarti vai debetkarti, Klients apliecina, ka tam ir visas tiesības un nepieciešamais pilnvarojums šādu darbību veikšanai, pie tam šādā gadījumā Digital Solutions patur tiesības pirms kuponu izsniegšanas Klientam – saņemt attiecīgā norēķinu konta, kredītkartes vai debetkartes īpašnieka piekrišanu attiecīgā maksājuma veikšanai.
5.7. Klients ir pilnībā atbildīgs par tam piešķirtā lietotājvārda un paroles saglabāšanu, kā arī par darbībām Mājas lapā, kas izdarītas, lietojot Klientam piešķirto lietotājvārdu un paroli, Klients apņemas tam piešķirto lietotājvārdu un paroli nenodot trešo personu rīcībā, t.sk. nekavējoši informēt Digital Solutions, ja lietotājvārds vai parole ir nozaudēti, nozagti vai kā savādāk varētu būt nonākuši trešo personu rīcībā.
5.8. Digital Solutions nav atbildīgs par datu pārraides, tiešsaistes sistēmu, serveru, datora aprīkojumu, programmatūras u.tml. traucējumiem vai tehniskajām kļūmēm, kas radušās trešo personu vainas dēļ, Klientam izmantojot Mājas lapu, akceptējot Akcijas noteikumus, iegādājoties Preces/Pakalpojumus, veicot maksājumus u.tml.

6.Klienta datu apstrāde

6.1. Digital Solutions ir tiesīgs veikt Klienta personisko datu apstrādi (ievākšanu, uzglabāšanu, reģistrāciju, ievadīšanu, nodošanu, pārraidīšanu u.c.). Datu apstrādes mērķis ir klientu uzskaite, pakalpojumu sniegšana, piedāvāšana un uzturēšana. Klients piekrīt savu personisko datu saņemšanai un apstrādei minēto mērķu sasniegšanai.

7.Komerciālo paziņojumu nosūtīšana

7.1. Akceptējot Līguma noteikumus, Klients apliecina, ka Klientam nav iebildumu Līguma darbības laikā saņemt e-kuponi.lv sastādītos komerciālos priekšlikumus saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu uz reģistrācijas laikā norādīto tālruņa numuru un e-pastu. Gadījumā, ja Klients vēlas atteikties no komerciāla rakstura priekšlikumu saņemšanas, to var izdarīt nospiežot no e-kuponi.lv saņemtās vēstules beigās esošo tiešsaisti „Ja vēlies atteikties no šiem jaunumiem, spied šeit” vai paziņojot par savu vēlmi uz Digital Solutions e-pastu info@e-kuponi.lv.

8.Citi noteikumi

8.1. Digital Solutions ir tiesības sniegt informāciju par Klientu datiem saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošā Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasībām.
8.2. Visa informācija, tai skaitā attēli, kas ir ievietota Mājas lapā, ir ekskluzīvs Digital Solutions īpašums vai tiek izmantots saskaņā ar īpašu darbu autora, t.sk. Preces/ Pakalpojumu Pārdevēju piekrišanu. Jebkāda kopēšana, izplatīšana, pārraidīšana, izvietošana, vai cita veida Mājas lapas modificēšana bez iepriekšējas Digital Solutions piekrišanas ir aizliegta.
8.3. Līgums ir spēkā, un tā darbības termiņš turpinās līdz pilnīgai Līgumā noteikto saistību izpildei. Izbeidzot Līgumu, spēkā paliek Līguma noteikumi par strīdu izšķiršanas kārtību, kā arī citi noteikumi, kuri pēc būtības regulē Pušu tiesiskās attiecības pēc Līguma izbeigšanas.
8.4. Visi Pušu paziņojumi ir noformējami rakstiskā veidā, latviešu valodā un atbilstoši šajā Līgumā noteiktajai kārtībai ir nosūtāmi otrai Pusei vai nu pa pastu uz Digital Solutions juridisko adresi vai uz e-pastu, kas norādīts Līguma noslēgšanas vai Klienta reģistrācijas laikā.
8.5. Pa pastu nosūtītā korespondence uzskatāma par saņemtu 10 (desmitajā) kalendārajā dienā pēc „Latvijas pasta” zīmogā norādītā datuma par ierakstītās vēstules pieņemšanu.
8.6. SIA Digital Solutions ir tiesības vienpusēji veikt grozījumus šajos Noteikumos (t.sk. Līgumā) pēc saviem ieskatiem. Izmaiņas Noteikumos stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publicētas Mājas lapā, tādejādi Klientam ir pienākums iepazīties ar šiem Noteikumiem pirms katras nākamās Līguma un Akcijas noteikumu akceptēšanas. Šo Noteikumu izmaiņas neattieksies uz tām Akcijām un Līgumu noteikumiem, par ko Klients ar SIA Digital Solutions ir vienojušies līdz attiecīgo izmaiņu veikšanai, ja vien Klients Mājas lapā labprātīgi neatzīmē, ka piekrīt izmainītajiem Noteikumiem (t.sk. Līgumam).
8.7. Jebkurš strīds starp Pusēm tiek risināts pārrunu ceļā. Ja Puses strīdu nespēj atrisināt pārrunu ceļā, tad jebkurš strīds, domstarpības vai prasība, kas saistīti ar Līgumu un tā saturu, kas skar tā pārkāpšanu, izbeigšanu, nedarbošanos, tiks izšķirti tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Gadījumā, ja Klientam rodas sūdzības par Līguma izpildi, Klientam ir tiesības tās nosūtīt uz Digital Solutions klientu atbalsta e-pastu un tālruni, kas ir noradīti Mājas lapā, norādot savu vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pastu, iegādātā kupona numuru un izklāstot sūdzības saturu.

9.Piegāde

9.1. Preces vai pakalpojuma piegāde tiek veikta saskaņā ar preces pārdošanas nosacījumiem lapā e-kuponi.lv. Kuponu iespējams apmainīt pret preci adresēs , kuras minētas konkrētā produkta/preces aprakstā. Pārdevējs ir atbildīgs par preču piegādi, ja pircējs pie apmaksas ir izvēlējies preci saņemt uz mājas adresi. Preču piegādes izmaksas ir redzamas pirms apmaksas un klients pats ir tiesīgs izvēlēties sev ērtāko preces saņemšanas veidu.
9.2. Ne vēlāk kā divas darba dienas pēc preces apmaksas, prece tiek nosūtīta uz klienta norādīto adresi, izmantojot VAS Latvijas pasts starpniecību.

Ja Jūs nepiekrītat šiem Noteikumiem, lūdzu neveiciet reģistrāciju un neiegādājieties Preces/Pakalpojumus mājaslapā e-kuponi.lv.
Ja Jums ir kādas neskaidrības attiecībā uz šiem Noteikumiem, lūdzu sazinieties ar mums un noskaidrojiet visas neskaidrības pirms veicat reģistrāciju un/vai Preču/Pakalpojumu iegādi e-kuponi.lv.